Gemeente processen

Onze oplossingen

In een tijd van bezuinigingen, nieuwe taken en risico’s is het voor gemeenten noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in processen. Procesmanagement is de oplossing om grip te krijgen op functies, taken en verantwoordelijkheden.

Sensus consultants hebben jarenlange ervaring bij gemeenten. Wij hebben al velerlei veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

Oplossingen

AVG privacy Processen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Gemeenten digitaliseren en koppelen informatie over burgers, ook privacy gevoelige informatie. Een belangrijke regel op het gebied van gegevensbescherming is de meldplicht datalekken: organisaties die een datalek constateren, moeten dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook bij de personen van wie de gegevens zijn. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens. Voor gemeenten biedt dit vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals het verwerken van burgerservicenummers (bsn), paspoorten en geboorteregistraties.

AVG privacy Processen

Lean

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft bij veel gemeenten momenteel de hoogste prioriteit. Ook de forse bezuinigingen bij gemeenten, het inkrimpen van het ambtelijk apparaat en vernieuwde regelgeving maken dat hetzelfde takenpakket door minder mensen moet worden uitgevoerd. Dit betekent dat gemeenten effectiever en efficiënter moeten gaan werken. Hierdoor wordt Lean steeds populairder binnen gemeenten.

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen en zaken die geen toegevoegde waarde leveren, en verwijdert deze zaken uit het proces.

KCC

Met het inrichten van een KCC worden gemeenten de front office voor de gemeentelijke en overheidsbrede dienstverlening. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk om gericht te werken aan een integraal gemeentelijk kwaliteitsbeleid. Dit heeft mede gevolgen voor de inrichting van de processen binnen de gemeentelijke organisatie.

Waardestroom optimalisatie

Sensus BPM Online maakt het mogelijk om waardestroom optimalisatie uit te voeren binnen uw gemeentelijke processen. Met de waardestroom optimalisatie van Sensus BPM Online meet u exact hoeveel wacht- en bewerkingstijd er in uw processen voorkomt en waar de verbeterpunten liggen. U krijgt direct inzicht in de meest efficiënte werkwijze.

Zaakgericht werken

Bij zaakgericht werken wordt een aanvraag gezien als een zaak die een status heeft en waar iemand verantwoordelijk voor is. Tevens is de management rapportage erop gericht om de uitval en doorlooptijd te beheersen, door middel van statusoverzichten. Kijk op onze website voor de actuele trainingen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?